Vraag en antwoord Gouden Dagen

Ruim een kwart van de ouderen is kwetsbaar (27 procent) en de helft van de ouderen is eenzaam. Eenzaamheid is een groeiend en onderschat probleem en neemt toe bij het ouder worden; door verlies van mensen, door beperkingen. Ofwel, bij het ouder worden, wordt het netwerk kleiner. Meer dan de helft van de mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgt nooit bezoek een groot deel komt niet eens buiten.

Gouden Dagen wil kwetsbare ouderen onvergetelijke momenten geven, deze mensen in beeld houden en blijvend voorzien van aanbod waar ze echt behoefte aan hebben. Doordat ze zelf hun wensen aan kunnen geven in de wensboom, ontstaat er een aanbod dat aansluit op bestaande vragen. Het ondernemen of beleven van activiteiten maakt dat de beleving van eenzaamheid minder wordt.

In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65-plus. Bijna de helft is ouder dan 80 jaar. De groep ouderen groeit alleen maar, we moeten ervoor zorgen dat Gouden Dagen voor alle ouderen bereikbaar is.

Gouden Dagen mobiliseert de lokale gemeenschap voor kwetsbare ouderen in de buurt. Vrijwilligers, donateurs, sponsoren, bedrijven, instanties, iedereen kan op zijn eigen wijze een bijdrage leveren. Met geld, met goederen, met tijd of met talenten. Eenmalig, of structureel. Gouden Dagen leunt dus niet op overheidsgeld, maar op de betrokkenheid en de solidariteit van de lokale gemeenschap.

Gouden Dagen bestaat uit een breed activiteitenprogramma met vier pijlers. Met Gouden Wensen zorgen we ervoor dat individuele wensen (bv. terug naar de oude woonplaats, muziekles, nog een keer autorijden, uit eten) en groepswensen in vervulling gaan. Met Gouden Koffie zorgen we voor Gouden Koffiemomenten waarbij ouderen bij elkaar komen en gratis koffie krijgen. Gouden Koffie is een laagdrempelige manier om ouderen te verleiden om bij elkaar te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook vrijwilligers en familie kunnen uiteraard aanschuiven; hoe meer betrokkenheid uit de wijk, hoe groter de kans dat mensen in beeld blijven. Met Gouden Cultuur bieden we een cultureel programma van activiteiten waar ouderen gebruik van kunnen maken (museumbezoek, workshop Van Gogh schilderen, etc.). Door Gouden Innovatie zorgen we ervoor dat potentieel aanbod in een vroeg stadium getest wordt op wensen en behoeften van ouderen.

Voor het Gouden activiteitenprogramma geldt dat het tot stand komt op basis van wensen van ouderen.

Voordat Gouden Dagen van start ging, is er onderzoek gedaan naar de behoefte van ouderen. Ouderen bleken vooral behoefte te hebben aan herbeleving (nostalgische activiteiten), een nieuwe beleving (nog nooit gedaan) en entertainment (een ‘uitje’ binnen of buiten het verzorgingshuis). Onderzoek wees verder uit dat de behoefte aan meer welzijnsactiviteiten zeer divers is en afhankelijk van de individuele oudere. Onderzoek geeft ook aan dat sociale activiteiten bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.

De budgetten van zorginstellingen voor het faciliteren van welzijnsactiviteiten zijn door de jaren heen steeds minder geworden. Zeker voor activiteiten die tegemoetkomen aan de individuele situatie van ouderen, is weinig ruimte. De overheid trekt zich steeds meer terug. Bovendien is het Gouden Dagen programma niet alleen ontwikkeld voor ouderen in zorginstellingen, maar ook voor kwetsbare ouderen die in de wijk wonen. Gouden Dagen is een activiteitenaanbod waarbij de positieve insteek centraal staat; door Gouden Dagen krijgen mensen een positief gevoel, zijn ze onderdeel van iets, staan ze in contact met anderen. Daar moeten we met elkaar voor zorgen, want dat is niet alleen de taak van de overheid.

Gouden Dagen is afhankelijk van financiële steun van anderen en zet daarom fondsenwervende activiteiten uit. Naast centraal georganiseerde acties, wordt fondsenwerving ook regionaal/lokaal aangepakt… vanuit de deelnemer. De initiator is één van de lokale bestuurders of managers, die een lokaal Gouden Dagen Comité vormt met prominente persoonlijkheden uit de lokale samenleving. Vanuit dat comité worden vermogende personen uit de omgeving benaderd voor een gift.

Gouden Dagen ontvangt ook steun van de VriendenLoterij, door mensen die meespelen voor Gouden Dagen (het is een goede doelenloterij), maar Gouden Dagen wordt ook gesteund door bedrijfsleven en donateurs. Steun (inspanning en/of geld) komt van mensen die zien wat Gouden Dagen doet voor ouderen. Dat zijn mensen die geoormerkt (voor een specifieke deelnemer) of niet geoormerkt (landelijke organisatie) geven en Gouden Dagen eenmalig of structureel steunen (en daarmee voor belastingaftrek in aanmerking kunnen komen).

Het unieke van Gouden Dagen is de directe uitvoering in de buurt: Gouden Dagen is te vinden in uw gemeente, bereikt ouderen in uw gemeente en financiële steun is ook bedoeld voor het helpen van ouderen in deze gemeente. Door zo dicht bij de samenleving betrokken te zijn, kan Gouden Dagen echt ingaan op de wensen en behoeften van ouderen.

Gouden Dagen heeft goed contact met andere ouderenorganisaties in het werkveld. De vraag van ouderen is groot en groeit alleen maar. Er is nog een grote groep ouderen die niet geholpen is en thuis zit zonder aanspraak.

Gouden Dagen garandeert dat minimaal 75 procent – conform Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) – van elke gift rechtstreeks wordt besteed aan welzijnsactiviteiten in de buurt. Veel regionale kosten worden gedrukt door de inzet van vrijwilligers en doordat op nationaal niveau arrangementen met korting of gratis worden gerealiseerd. Onvermijdelijke kosten moeten worden gemaakt voor onder andere administratie, publiciteit, websitebeheer en fondswerving én het inkopen van bijvoorbeeld drukwerk en papier ten behoeve van communicatie en promotiemateriaal.

Mensen bezuinigen niet op de giften aan goede doelen in perioden waarin de economie in een recessie verkeert, zo is de afgelopen 30 jaar gebleken. Vaak blijkt het tegendeel: omdat de minder bedeelden vaak door economische tegenslag het hardst worden getroffen, zien mensen er het belang van in om juist dan te geven. Bovendien heeft het donateurschap van een goed doel maar een zeer kleine invloed op het besteedbare inkomen, zeker als het van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken.

Naast niet geoormerkte donaties ontvangt Gouden Dagen ook giften die door donateurs geoormerkt zijn voor een deelnemer. Als een deelnemer stopt met Gouden Dagen dan blijft het geld, bijvoorbeeld tot het einde van de looptijd van een notarieel vastgelegde schenking, ten goede komen aan welzijnsactiviteiten voor ouderen. Mocht een instelling stoppen met Gouden Dagen, dan worden de donateurs daar overigens over geïnformeerd.

  • Betrokkenheid bij en dankbaarheid jegens de oudere generatie.
  • Herkenbaarheid: ‘ik heb zelf een vader of moeder van die generatie’.
  • ‘Als ik later zelf zo oud ben wil ik ook nog leuke dingen beleven’.
  • Vertrouwen in de aanpak: ‘Dit is een goede manier om ouderen een fijner leven te geven, op de herinnering aan zo’n dag of gebeurtenis kun je nog lang teren’.
  • Lokale betrokkenheid: ‘Ik vind het belangrijk om iets voor de ouderen in mijn eigen woonplaats te doen’.
  • Vertrouwen in de organisatie: ‘Ik vind het belangrijk dat het via de zorginstelling loopt, zij weten wat ouderen graag willen’.

Stichting Gouden Dagen is in 2009 opgericht door de stichtingen Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) en Sluyterman van Loo (StSvL). De concrete aanleiding was het toenemende besef dat er meer aandacht moest komen voor de kwaliteit van het leven van ouderen door het mogelijk maken van meer welzijnsactiviteiten en het bevorderen van sociale contacten. Gouden Dagen zet in op het tot stand brengen van een lokale fondsenwervende kracht om daarmee meer in te zetten op het welzijn van ouderen.