Gebiedsconsulent

Wat doen de gebiedsconsulenten?

 • Samen met de netwerkpartners zorgen wij voor de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied, maar ook bewoners hebben hier zelf een rol in. Bij netwerkpartners moet u denken aan woningcorporaties, politie, Bemiddelingskamer, maatschappelijk werk, gezinscoaches, Vangnet en Advies en anderen.
 • Samen met bewoners, ambulant jongerenwerk, politie en stadtoezicht brengen wij overlast door jeugd in beeld en brengen dit, zo nodig, naar de juiste plek bij verschillende organisaties.
 • Wij adviseren de Regiegroepen en stimuleren en ondersteunen bewoners bij hun aanvragen voor een Bewonersinitiatief om de leefbaarheid in de buurt en wijk te versterken.
 • Wij onderhouden contact met Bewonersorganisaties en Bewonersondernemingen, faciliteren overleggen en bijeenkomsten en zorgen voor de juiste partners aan tafel.
 • Wij zijn aanspreekpunt voor bewoners met ideeën om de buurt te verbeteren.

Heeft u een vraag en weet u niet waar u moet zijn of loopt u vast? Neem dan contact op met de gebiedsconsulenten.

Gebiedsconsulent Alkmaar Noord

Gebiedsconsulent:
Spreekuur: elke woensdag van 14:00 – 14:30 uur in De Rietschoot
Contact: gebiedsconsulent@alkmaar.nl of bel naar 14072

Wijkagent

Waarom gebiedsgebonden politiezorg?

De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten.

De wijkagent is de schakel tussen uw buurt of wijk en het politiekorps. Samen veiligheidsproblemen voorkomen en oplossen, daar gaat het om bij gebiedsgebonden politiezorg. Zo kan de wijkagent de gemeente adviseren over de inrichting van woonwijken. Maar hij kan ook een extra snelheidscontrole houden op onveilige wegen of fietsers in het voetgangersgebied bekeuren.

Contact met de wijkagent

Signaleert u knelpunten op het gebied van  veiligheid in uw buurt, dan kunt u de wijkagent bellen. Dat kan altijd via het algemene nummer 0900 – 8844. De telefoniste verbindt u door met de wijkagent, of zorgt dat er een afspraak wordt gemaakt. Op internet vindt u meer informatie over uw wijk en uw wijkagent.

Wijkagent Alkmaar Koedijk/Daalmeer

Spreekuur: elke woensdag van 14:00 – 14:30 uur in De Rietschoot
Informatie: Informatie Wijkagent
Bij spoed: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Platform Alkmaar Doet het!

Ondernemen is vooral doen! Zelf doen. Samen doen. 

Inwoners van Alkmaar geven steeds meer zelf vorm en inhoud aan hun leven én leefomgeving. De gemeente heeft hierin een initiërende en faciliterende rol. Het Alkmaarse gemeentebestuur maakt werk van haar ambities door onder andere:

 • te stimuleren dat Alkmaarders boven de 50 jaar hun talenten, kennis en ervaring inzetten voor de samenleving (zowel in de arbeidsmarkt als in het vrijwilligerswerk);
 • ruimte te bieden aan culturele talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap;
 • bij te dragen aan het opzetten van bewonersondernemingen;
 • samen met alle betrokken partijen zorgconcepten te vernieuwen, zodat de zorgvoorzieningen op peil kunnen blijven;
 • buurtinitiatieven te belonen die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en de sociale samenhang versterken.

De website www.alkmaardoethet.nl is het verbindende platform!

Buurtinitiatieven/Regiegroep

De gemeente Alkmaar beloont buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren en de saamhorigheid tussen bewoners versterken. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wilt u een picknicktafel om gezellig met uw buren aan te eten? Fleurige plantjes om de bomen in uw straat? Misschien heeft u een ander idee voor uw buurt? Laat het weten want een goed idee verdient uitvoering!

Vraag een financiële bijdrage aan !

Meer informatie over Bewonersinitiatieven en de aanvraag van subsidie is te vinden via de website van de gemeente Alkmaar. Klik hier

Dit formulier vraagt o.a. naar een omschrijving van de activiteit, een begroting, een tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt en of de omwonenden uw idee steunen.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Regiegroep Daalmeer Koedijk. De Regiegroep bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers uit uw eigen buurt. Zij nodigen u uit om uw idee mondeling toe te lichten. Aansluitend hoort u, na kort overleg, meteen of de Regiegroep u subsidie verleent en zo ja, welk bedrag wordt toegekend.

Heeft u vragen over uw aanvraag?

Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur via telefoonnummer 14072 of per e-mail: subsidiebureau@alkmaar.nl voor de procedure of de status van uw aanvraag.

Voor vragen over bewonersinitiatieven kunt u terecht bij gebiedsconsulent Inge van der Heijden op telefoonnummer 548 81 73 of per e-mail: noord@alkmaar.nl

Buurtbemiddeling

Als u er samen met uw buren niet uitkomt, dan is het tijd om hulp van De Bemiddelingskamer in te roepen. Dat kunt u op eigen initiatief doen maar ook samen met uw buren.

Stappenplan Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling inschakelen is heel eenvoudig:

 • Neem contact op met de projectleider Buurtbemiddeling van uw gemeente en leg kort uit wat er aan de hand is.
 • De projectleider laat u weten of uw conflict bemiddelbaar is. Als dat het geval is, vormt de projectleider een team van 2 vrijwillige bemiddelaars toegespitst op uw situatie.
 • De bemiddelaars nemen contact met u op en komen op afspraak bij u langs om de situatie te bespreken.
 • Vervolgens nemen de bemiddelaars contact op met de buren met wie u de overlast wilt bespreken. Ook met uw buren zal een kort voorgesprek plaatsvinden om de situatie te bespreken.
 • Tot slot volgt een afspraak voor een bemiddelingsgesprek op een neutrale plaats.
 • De bemiddeling wordt in overleg afgesloten met schriftelijke afspraken.
 • Na een aantal weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact met u en uw buren op, om te vragen hoe de situatie dan is.

De bemiddelaars treden bemiddelend op tussen u en de buren, begeleiden het gesprek en zorgen ervoor dat dit goed verloopt. Ze luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal.

Indien nodig en uitsluitend op uw wens, zal De Bemiddelingskamer actief met u kijken naar mogelijkheden om extra hulp in te schakelen. De Bemiddelingskamer denkt met u mee!

Wanneer geen buurtbemiddeling?
Conflicten waarbij sprake is van verslavingen en/of psychiatrische problematiek, mishandeling, lopende juridische procedures, conflicten binnen de familie, onenigheid met instanties, buitensporige agressie, crisissituaties en burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd.

Projectleider buurtbemiddeling Gemeente Alkmaar
Nathalie Peters
Werktijden: ma, di, do 9:30 – 16:30 uur
Telefoon: 06 – 24 36 81 53
E-mail: n.peters@debemiddelingskamer.nl